AVÍS LEGAL

1. Informació General
Nom comercial: Barna Flor
Domicili: Travessera de Dalt 23, 08024. Barcelona.
Telèfon: 0034697626494
Adreça de correu electrònic:

2. Objecte
La present pàgina web (www.barnaflor.es), propietat de Barna Flor, ha estat creada i dissenyada per promoure i informar dels seus serveis i projectes.
El present Avís Legal té com a objecte establir les Condicions Generals que regulen l'accés i ús general de la citada pàgina web per part de tots els usuaris i clients, de manera que, l'accés i ús de la mateixa implica necessàriament, la submissió i acceptació de les Condicions citades Generals incloses en aquest Avís Legal.
És per això que, Barna Flor recomana que el client les llegeixi detinguda i atentament cada vegada que vulgui entrar i fer ús de l'esmentada pàgina web ja que aquestes poden sofrir alguna / s modificacions.
En aquest sentit, Barna Flor es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les presents disposicions d'accés i ús i, en general, de quants elements integrin el disseny i configuració de la seva pàgina web.

3. Accés al web
L'Usuari i / o client pot accedir de forma gratuïta i lliure a la pàgina web llevat
pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel Proveïdor d'Accés a Internet (ISP) contractat pel seu compte.
Per la seva banda, Barna Flor manifesta que requereix que la prestació de serveis i subministraments de tercers, inclosos el transport a través de xarxes de telecomunicacions la fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament no li correspon, de manera que l'accés pot ser suspès, cancel·lat o resultar inaccessible per motius tècnics.
A més, Barna Flor es reserva el dret a interrompre l'accés a la seva pàgina web, en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius de seguretat, de control, de manteniment, per errors de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa.
Aquesta interrupció podrà tenir caràcter temporal o definitiu, en aquest cas es comunicarà tal circumstància als usuaris, que podran sofrir la pèrdua, si escau, de la informació emmagatzemada en els diferents serveis.
En conseqüència, Barna Flor no garanteix la disponibilitat ni la continuïtat de la seva pàgina web, en el cas que es presentin les causes citades, pel que en cap moment, no puguin exigir-se responsabilitats a en aquest sentit.

4. - Ús de la pàgina web
La utilització de la pàgina web per qualsevol persona atribueix la condició d'usuari, el qual accepta que l'ús és sota la seva exclusiva responsabilitat.
L'usuari es compromet a no utilitzar la informació, activitats, productes o serveis que Barna Flor posa a la seva disposició per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral oa l'ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a les presents condicions generals.
L'usuari haurà d'abstenir d'obtenir, o intentar obtenir, els productes per mitjans o procediments diferents dels que en cada cas s'hagin posat a la seva disposició o hagin indicat a l'efecte o dels que s'utilitzin habitualment a Internet.
En aquest sentit, es prega a l'usuari que faci atenció a aquests missatges d'avís ja que Barna Flor no es responsabilitza dels danys i perjudicis que puguin sofrir els equips informàtics de l'usuari perquè aquest hagi usat de forma indeguda o negligent la pàgina web.
L'usuari que contracti a través del web manifesta ser major d'edat i disposar de capacitat jurídica suficient per vincular-se per les presents condicions generals de compra al contractar amb Flowers to Barcelona i ha d'acceptar de forma expressa i sense excepcions que l'accés al web i la seva utilització estan sota la seva responsabilitat.

5 - Continguts
Barna Flor posa els continguts de la pàgina web a disposició dels usuaris com a informació pròpia o, si escau, de tercers. Barna Flor posarà els mitjans raonables a la seva disposició perquè els continguts inclosos a la seva pàgina web siguin exactes i estiguin actualitzats.

6 - Política de privacitat i protecció de dades de caràcter personal:

A. Barna Flor, amb domicili a la travessera de Dalt, 21 Barcelona (08024), és titular de la pàgina web http://www.barnaflor.es i de la base de dades de caràcter personal generada amb les dades subministrades pels usuaris d'Internet, especialment de tots els clients i interessats de Barna Flor.
B. De conformitat amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i amb el seu Reglament de desenvolupament, aprovat per Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, les dades personals facilitades quedaran incorporades al corresponent fitxer que es troba degudament inscrit i del que és responsable Barna Flor.
C. Els usuaris, mitjançant la selecció de la casella corresponent en cada cas, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades personals siguin tractades per part del prestador per a la realització de les finalitats per a les quals han estat facilitades. Així mateix garanteixen que les dades personals facilitades són veraces i assumeixen l'obligació de comunicar qualsevol modificació. En el cas que les dades siguin inexactes, incomplertes o hagin deixat de ser necessàries per a la seva finalitat, Barna Flor les cancel·larà, esborrarà i / o bloquejarà.
D. Barna Flor garanteix que el servidor i documents on s'emmagatzemaran i tractaran les dades personals gaudirà de les mesures de seguretat necessàries per evitar l'alteració, pèrdua, així com el tractament o accés no autoritzats a les esmentades dades. Per a l'èxit d'aquesta finalitat els usuaris accepten que el prestador obtingui dades a efectes de la corresponent autenticació dels controls d'accés.
F. Barna Flor, mitjançant els servidors del website podran detectar de forma automàtica la direcció IP i el nom de domini utilitzats pels usuaris. Una adreça IP és un nombre assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d'activitat del servidor degudament inscrit i que permet el posterior processament de les dades per tal d'obtenir mesures exclusivament estadístiques que permetin conèixer el nombre d'impressions de pàgines, visites realitzades als serveis web, ordre de visites, punt d'accés, etc.
G. Barna Flor pel seu propi compte, o el d'un tercer contractat per a la prestació de serveis de medició, pot utilitzar cookies quan els usuaris naveguin pel website. Les cookies són fitxers enviats al navegador per mitjà d'un servidor web amb la finalitat de registrar les activitats dels usuaris durant el temps de navegació. Les cookies utilitzades pel website s'associen exclusivament amb els usuaris anònims i al seu ordinador, i no proporcionen per si mateixes dades personals dels usuaris.
H. Barna Flor informa que mitjançant la utilització de cookies resulta possible que el servidor on es troba ubicat el website, reconegui el navegador web utilitzat pels usuaris per tal de millorar la navegació. En qualsevol cas els usuaris tenen la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació al seu equip.
I. Barna Flor informa que per utilitzar la present website no és necessari que els usuaris permetin la instal·lació de les cookies enviades pel lloc web, o els tercers que actuïn en nom seu, sense perjudici que sigui necessari que els usuaris iniciïn una sessió com a tal en cadascun dels serveis la prestació requereixi el previ registre o "login", fet que podria alentir la navegació.
J. Barna Flor informa que les cookies utilitzades en aquest website tenen, en qualsevol cas, caràcter temporal amb l'única finalitat de fer més efectiva la transmissió ulterior. En cap cas seran utilitzades per recollir informació de caràcter personal.
K. Barna Flor garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a tercers sense sol·licitud de previ consentiment exprés, informat i inequívoc, per a la cessió concreta.
L. Barna Flor informa que podrà revelar a l'autoritat pública competent les dades personals, així com qualsevol altra informació que estigui en el seu poder a través dels seus sistemes informàtics, previ requeriment, de conformitat amb les disposicions legals aplicables.
M. Barna Flor informa que la present pàgina web no es dirigeix ​​a menors d'edat. No obstant això, Barna Flor eximeix de qualsevol responsabilitat per l'incompliment d'aquest requisit. Addicionalment per procedir al tractament de les dades dels menors de catorze anys es requerirà el consentiment dels pares o tutors i podran demanar-les dades d'identitat i direcció del pare, mare o tutor amb l'única finalitat de demanar aquesta autorització.
N. Els usuaris, mentre no ens comuniquin el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que els usuaris es comprometen a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-los a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.
O. Els usuaris tindran els drets d'accés, oposició, rectificació i cancel·lació de les dades, reconeguts en els articles de 15 a 17 LOPD. Aquests drets es poden exercir de forma gratuïta remetent sol·licitud expressa, juntament amb una còpia del seu DNI, mitjançant els següents instruments:
Correu electrònic: contact@barnaflor.es
Escrit dirigit a: Barna Flor, ref .: Drets ARCO (LOPD), carrer. travessera de Dalt, 21-23, 08024 Barcelona, ​​lliurat personalment, o per correu postal.

7 - Propietat Industrial i Intel·lectual
Tots els continguts de la pàgina web, entenent per aquests a títol merament enunciatiu els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (d'ara endavant, els 'Continguts'), són propietat intel·lectual de Barna Flor, o de les persones físiques o jurídiques que s'informi.
De la mateixa manera, les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat exclusiva de Barna Flor o, si escau, de tercers, llevat que s'especifiqui el contrari. L'Usuari haurà de respectar en tot moment tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre la pàgina web, de titularitat de Barna Flor o de tercers.
Queda expressament prohibida la cessió dels drets de propietat intel·lectual sobre la present pàgina web.
En concret, està prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, reenviament o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d'ells, llevat dels casos que estigui legalment permès o sigui autoritzat pel titular dels corresponents drets.
No obstant això, l'Usuari podrà visualitzar i obtenir una còpia privada temporal dels Continguts per al seu exclusiu ús personal i privat en els seus sistemes informàtics (programari i maquinari), sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional , així com la seva distribució, modificació, alteració o descompilació.
La infracció de qualsevol dels drets citats pot constituir una vulneració de les presents condicions, així com un delicte castigat d'acord amb els articles 270 i següents del Codi Penal.

8. Responsabilitat
En qualsevol cas, l'Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que Barna Flor pugui patir com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès per aquest avís legal o, si s'escau, per les condicions particulars que siguin d' aplicació.
Barna Flor no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l'Usuari que portin causa d'errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de la pàgina web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.
L'accés al web no implica l'obligació per part de Barna Flor de controlar l'absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l'Usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.
Barna Flor no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei del web.

9. Els enllaços o links

Barna Flor actua com a prestador de serveis d'intermediació de conformitat amb l'article 17 de la Llei 32/2002, de 12 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI), i només serà responsable dels continguts i serveis subministrats als llocs enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l'enllaç amb la diligència deguda. El servei d'accés al web inclou dispositius tècnics d'enllaç que permeten als usuaris accedir a altres pàgines i portals d'Internet.
L'existència de links o enllaços no ha de pressuposar l'existència d'acords amb els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació de Barna Flor amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts.
Els usuaris en el cas que considerin que hi ha un lloc enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar a Barna Flor, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l'obligació de retirar el corresponent enllaç.
Barna Flor no coneix els continguts i serveis dels links o enllaços i per tant no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i / o serveis dels links o enllaços ni per qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a Barna Flor.

10. Legislació i jurisdicció aplicable
Les presents condicions d'accés queden subjectes a l'ordenació jurídica espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar de l'accés a la pàgina web, els usuaris i Barna Flor acorden sotmetre expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, ​​amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre.


Tornar a dalt